Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zgłoszenie

Dokumenty rekrutacyjne:

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu się do projektu:

Dokumenty do złożenia po wsparciu szkoleniowo - doradczym:

Dokumenty po przyznaniu wsparcia finansowego/pomostowego:

UWAGA! W terminie rekrutacji, tj. od 03.04.2017 r . do 7.04.2017 r. składamy wyłącznie następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny z załącznikami:
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS
  • Oświadczenie dotyczące statusu Kandydata na rynku pracy
  • Oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie
  • Oświadczenie o poinformowaniu kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (podpisany na ostatniej stronie) wraz z załącznikami ( załączamy niewypełnione ale parafowane załączniki od nr 3 do 9),

  Osoby, które będą składały dokumenty osobiście nie muszą ze sobą przynosić do Biura Projektu wydrukowanego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (wymienionego w podpunkcie 2.), otrzymają go do podpisu w Biurze Projektu  wraz z załącznikami.

  Osoby, które będą składały formularz za pośrednictwem poczty lub osób trzecich uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy składane dokumenty są kompletne (formularz rekrutacyjny z załącznikami +Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie z załącznikami)