Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja trwa w okresie: od 3.04.2017 do 7.04.2017 włącznie.

Prosimy o składanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej tzn. na płycie CD lub pendrive.

Etapy rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

Etap I Rekrutacja - II TURA NABORU

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj.:

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

  UWAGA II: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie składamy (podpisany na ostatniej stronie) wraz z załącznikami (załączamy niewypełnione ale parafowane załączniki od nr 3 do 9),

  Osoby, które będą składały dokumenty osobiście nie muszą ze sobą przynosić do Biura Projektu wydrukowanego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (wymienionego w podpunkcie 2.), otrzymają go do podpisu w Biurze Projektu wraz z załącznikami.

  Osoby, które będą składały formularz za pośrednictwem poczty lub osób trzecich uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy składane dokumenty są kompletne (formularz rekrutacyjny z załącznikami + Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie z załącznikami)

  UWAGA III: W razie pytań bądź wątpliwości - prosimy dzwonić: 534 907 907

 2. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych (zebrane dokumenty rekrutacyjne zostaną ocenione do 5 dni roboczych od daty zamknięcia naboru. Ewentualne braki będą mogły być poprawione przez Kandydatów jednokrotnie w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania pisma z informacją o konieczności uzupełnienia dokumentów. Na tym etapie można uzyskać 18 pkt.);

 3. Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych (Komisja Rekrutacyjna składająca się z 2 członków dokona oceny opisu planowanej działalności gospodarczej, z której Kandydat może otrzymać 42 pkt.);

 4. Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata. (Na tym etapie można uzyskać 40 pkt. W rozmowie weźmie udział max. dwukrotna liczba osób w stosunku do zakładanej wielkości grupy docelowej, które uzyska najwyższą liczbę pkt. W ocenie formularza rekrutacyjnego).

 5. Ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników Projektu (44 osoby) oraz listy rezerwowej Uczestników Projektu (informacja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie podana na stronie internetowej projektu www.nowadroga.rze.pl oraz będzie dostępna do wglądu w biurze projektu. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o wynikach osobiście lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 6. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu się do projektu do 5 dni roboczych:

Etap II Wsparcie szkoleniowo - doradcze

 1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 40 godz. (Zakres tematyczny: aspekty prawne, podatkowe i księgowe zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych i efektywne gospodarowanie nimi w celu zachowania bieżącej płynności firmy, aspekty marketingowe przy zakładaniu firmy);

 2. Doradztwo indywidualne – średnio 14 godz.(Będzie dotyczyło przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, w tym pomocy i konsultacji w opracowaniu biznes planu na założenie własnej działalności gospodarczej).

Etap III Złożenie Biznesplanu wnioskujacego o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (Dokumenty po wsparciu szkoleniowo-doradczym):

 1. O przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie mógł ubiegać się Uczestnik Projektu, który:

  • Ukończył szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z absencją nie przekraczającą 20%;
  • Skorzystał z doradztwa indywidualnego (śr. 14 godz.);
  • Złożył Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznes planem i wymaganymi załącznikami.
 2. Złożenie dokumentów po wsparciu szkoleniowo – doradczym w okresie trwania naboru:

 3. Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków wraz z biznes planem i wymaganymi załącznikami (Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków zostanie przeprowadzona do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony)

 4. Ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników Projektu, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe (z 44 Uczestników Projektu dofinansowanie otrzyma 40)

Etap IV Wsparcie finansowe

 1. Rejestracja działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji (Uczestnik Projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem)

 2. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem (cywilnym lub wekslowym).

 3. Podpisanie umów:

 4. Wypłata dotacji Uczestnikowi Projektu w systemie zaliczkowo – refundacyjnym, w następujący sposób:

  • Zaliczka w wysokości 90 % kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu wsparcia finansowego,
  • Płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych kosztów, w wysokości 10 % kwoty dotacji, wypłacana po zatwierdzeniu całkowitego rozliczenia dotacji i przeprowadzaniu kontroli na miejscu

  Beneficjent Projektu zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi po otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków d Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika projektu

 5. Wsparcie pomostowe przyznawane będzie na wniosek Uczestnika projektu, który otrzymał dotację na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej 1 750,00 zł miesięcznie. Pierwsza transza wypłacana jest z góry, natomiast każda kolejna po przedstawieniu przez Uczestnika potwierdzenia opłacenia składek ZUS.

 6. Doradztwo Biznesowe (przewidziane dla tych, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą, które będzie świadczone według zapotrzebowania indywidualnego Uczestników Projektu (średnio 16 godz./na osobę)

 7. Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania, poddawanie się kontrolą oraz rozliczanie zgodnie z obowiązującymi regulaminami.