Fundusze Europejskie
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Aktualności

Czwartek, 29 czerwca 2017 r.

Ostateczna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego rekomendowanych do dofinansowania

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając przedstawia ostateczną listę uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Jednocześnie informujemy, że nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r.

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na liście wstępnej biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe i pomostowe rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy listy:

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW:

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Odwołanie o ponowną weryfikację biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe i pomostowe w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie od 27.06.2017 r. do 29.06.2017 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu Nowa droga przy ul. Dworzysko 55 w Rzeszowie na formularzu „Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Ponowna ocena biznesplanu będzie dokonywana przez członków KOW, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Wstępna lista biznesplanów wnioskujących o wsparcie finansowe i pomostowe rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

Ostateczna lista biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej po dopełnieniu formalności związanych z procedurą odwołań określoną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługującą Uczestnikom projektu, których biznesplan nie znalazł się na wstępnej liście rankingowej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Szczegóły procedury odwołania zostały określone w § 14 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Środa, 21 czerwca 2017 r.

Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Środa, 21 czerwca 2017 r.

W dniu 20.06.2017 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożone zostały 42 wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplany z załącznikami.

Wszystkie złożone biznesplany wnioskujące o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.

Wtorek, 20 czerwca 2017 r.

Zakończono nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów wraz z załącznikami.

Poniedziałek, 12 czerwca 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając zaprasza Uczestników projektu Nowa droga do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami.

Dokumenty będzie można składać dodatkowo w dniu 17.06.2017 (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Projektu w Rzeszowie przy ul. Dworzysko 55.

Wtorek, 6 czerwca 2017 r.

Rozpoczęto przyjmowanie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów wraz z załącznikami.

Ocena formalna biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego będzie dokonywana na bieżąco od 06.06.2017 r. do dnia 20.06.2017 r. Planowane rozpoczęcie oceny merytorycznej to 21.06.2017 r.

Poniedziałek, 5 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając zaprasza Uczestników projektu Nowa droga do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego oraz biznesplanów wraz z złącznikami.

Dokumenty będzie można składać w dniach od 06.06.2017 r. do 20.06.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Projektu w Rzeszowie przy ul. Dworzysko 55).

Informujemy, że wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia o jakie ubiega się Uczestnik Projektu. W przypadku osobistego złożenia wniosku Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku.

Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego oraz biznesplan wraz z złącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu www.nowadroga.rze.pl w zakładce Dokumenty.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego:

 1. biznesplan oraz załączniki są zgodne z obowiązującymi wzorami,
 2. biznesplan został złożony w 2 egzemplarzach (w przypadku kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem),
 3. biznesplan jest podpisany czytelnie przez osobę uprawnioną oraz parafowany na każdej stronie,
 4. biznesplan ma ponumerowane strony,
 5. biznesplan ma wypełnione wszystkie wymagane pola,
 6. biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 7. komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
 8. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/odręcznie (czytelnym/drukowanym pismem) pismem maszynowym, w języku polskim.

W przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego należy załączyć zgodnie z „Regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego,
 2. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z załącznikami:
  1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
  2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543)
  4. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy)
  5. Biznesplan w wersji elektronicznej
  6. Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu
  7. Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis.
  8. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu.
  9. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza.
  10. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy.
  11. Inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu i dokładnymi danymi adresowymi Uczestnika.

Poniedziałek, 5 czerwca 2017 r.

W związku z zmianą adresu Biura Projektu Nowa droga, zostały zaktualizowane dokumenty.

Poniedziałek, 29 maja 2017 r.

Informujemy, że z dniem 29.05.2017 Biuro Projektu Nowa droga zostało przeniesione.

Nowy adres:

Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów

Uprzejmie prosimy o dostarczanie wszelkich dokumentów dotyczących projektu pod nowy adres.

Wszystkich interesantów zapraszamy do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Piątek, 19 maja 2017 r.

W związku z oczywistą omyłką pisarską, która wystąpiła w trakcie przygotowywania dokumentu Biznesplanu. Informujemy, że dokonano jego korekty w pozycji D.8.3 Rachunek zysków i strat. Dotyczy kolumny 2016,2017,2018, które zastąpiono kolumnami 2017,2018,2019.

Prosimy o przygotowywanie Biznesplanów w oparciu o zaktualizowany dokument dostępny na stronie Projektu Nowa droga w zakładce DOKUMENTY pod pozycją:

Biznesplan obowiązujący dla II tury naboru.

Piątek, 19 maja 2017 r.

W dniu wczorajszym zakończyły się szkolenia dla Uczestników Projektu Nowa droga II tura naboru.

Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbywały się w Hotelu Falcon w Rzeszowie przy ul. Jastrzebiej 29.

 • Grupa I zakończyła szkolenie w dniu 16.05.2017;
 • Grupa II zakończyła szkolenie w dniu 18.05.2017;
 • Grupa III zakończyła szkolenie w dniu 17.05.2017;
 • Grupa IV zakończyła szkolenie w dniu 18.05.2017.

Uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Piątek, 12 maja 2017 r.

Informujemy, że uległa zmianie lista osób zakwalifikowanych do Projektu. Na liście uwzględnione zostały osoby zakwalifikowane do Projektu z listy rezerwowej.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Nowa droga II tura naboru z dnia 12.05.2017 uwzględniająca osoby zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej

Poniedziałek, 8 maja 2017 r.

Informujemy, że od dnia 08.05.2017 rozpoczęła się realizacja Szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • W dniach 08.05.2017, 09.05.2017, 10.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy I Uczestników Projektu.
 • W dniach 08.05.2017, 09.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 18.05.2017 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy II Uczestników Projektu.
 • W dniach 10.05.2017, 11.05.2017, 12.05.2017, 13.05.2017, 17.05.2017 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy III Uczestników Projektu.
 • W dniach 11.05.2017, 12.05.2017, 13.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy IV Uczestników Projektu.

Tematyka Szkolenie obejmuje:

 • aspekty prawne, podatkowe i księgowe zakładania działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie środków finansowych i efektywne gospodarowanie nimi w celu zachowania bieżącej płynności firmy,
 • aspekty marketingowe przy zakładaniu firmy

Czwartek, 4 maja 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu Nowa droga w ramach drugiej tury naboru. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych poniżej zamieszczamy listy rankingowe. Listę Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową Kandydatów, listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z powodu nieosiągnięcia minimum 50 pkt. oraz listę Kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w rekrutacji do projektu.

Zgodnie z § 7 pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Piątek, 14 kwietnia 2017 r.

Informujemy, iż Komisja rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „NOWA DROGA" w dniu 14.04.2017 r. zakończyła ich ocenę.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano więc 189 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej.

Komisja rekrutacyjna na etapie oceny formalnej do dalszej oceny nie rekomendowała 1 Kandydata, którego  formularz rekrutacyjny nie spełnił wymogów formalnych)

W trakcie trwania obrad Komisji rekrutacyjnej z oceny wycofano 5 formularzy rekrutacyjnych do Projektu  (rezygnacje Kandydatów)

Tabela z wynikami oceny formalnej – II tura naboru do Projektu

Piątek, 7 kwietnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabór do II tury projektu Nowa droga.

Był to ostatni nabór w ramach projektu Nowa droga.

Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym naszym projektem. W dalszej kolejności nastąpi ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych.

O wynikach oceny będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Poniedziałek, 20 marca 2017 r.

Harmonogram naboru II tury Uczestników do projektu Nowa Droga

 • 3-7 Kwiecień 2017 r.
  Rozpoczęcie procesu rekrutacji/składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu

 • Kwiecień 2017 r.
  Ocena formalna i merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów
  Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników

 • Maj 2017 r.
  Doradztwo indywidualne/ opracowanie Biznes planów

 • Czerwiec 2017 r.
  Ocena Biznes planów/ wybór Biznes planów do dofinansowania.
  Wypłata dotacji na działalność gospodarczą/ Początek doradztwa biznesowego

 • Lipiec 2017-czerwiec 2018 r.
  Doradztwo biznesowe

 • Czerwiec 2018 r.
  Rozliczenie projektu
  Prosimy o składanie poprawnie, czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (rozpatrywane będą wyłącznie biznesplany, które wpłyną do Biura projektu ul. Szarych Szeregów 5, Rzeszów w dniach ogłoszonej rekrutacji).

Prosimy o składanie poprawnie, czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (rozpatrywane będą wyłącznie biznesplany, które wpłyną do Biura projektu ul. Szarych Szeregów 5, Rzeszów w dniach ogłoszonej rekrutacji).

Poniedziałek, 20 marca 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu zaprasza do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami rekrutacyjnymi dla zainteresowanych wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 2 tury naboru do Projektu Nowa Droga.

Osoby, które przygotowywały się do złożenia dokumentów w ramach odwołanej rekrutacji, która była planowana na okres od 16 do 20 marca 2017r. uprzejmie informujemy, że wzór formularza rekrutacyjnego w części zasadniczej aż do tabeli "WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW"- nie uległ zmianie. Zmianie nie uległ również wzór Biznesplanu.

Piątek, 17 marca 2017 r.

Centrum Promocji Biznesu informuje, że ze względów formalnych unieważnia nabór formularzy rekrutacyjnych do Projektu Nowa droga zaplanowany w okresie od 16 do 20 marca 2017 r.

Nowy nabór formularzy planowany jest w dniach od 3 do 7 kwietnia 2017 roku.

Uwaga: wzór formularza rekrutacyjnego w części zasadniczej aż do tabeli "WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW"- nie uległ zmianie.

Osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne w dniach 16 - 17 marca 2017 r. prosimy o ponowne składanie dokumentów w terminach od 3 do 7 kwietnia 2017 r.

W dniach od 20 do 31 marca zapraszamy do naszego biura osoby, które chcą pozyskać dodatkowych informacji w zakresie wypełniania formularzy zgłoszeniowych przed ich złożeniem.

Środa, 15 marca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 16.03.2017 r. rozpoczynamy ostatnią turę rekrutacji do projektu "Nowa droga".

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach od 16 do 20 marca 2017 r. Biuro projektu będzie czynne od godziny 8:00 do 16:00.

Dla Państwa wygody formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane również w sobotę 18 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Serdecznie zapraszamy

Środa, 1 marca 2017 r.

W dniu 01.03.2017 r. Centrum Promocji Biznesu umieściło na stronie projektu Nowa droga www.nowadroga.rze.pl zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne dla zainteresowanych wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami czytelnie wypełnione, w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD, pendrive) należy składać w Biurze projektu, ul Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie w dniach 16-20.03.2017 r. w godz 8.00-16.00.

Piątek, 23 grudnia 2016 r.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając przedstawia ostateczną listę uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Jednocześnie informujemy, że nie wpłynęły żadne odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Wtorek, 20 grudnia 2016 r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków przedstawia wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioskodawca, którego wniosek nie znalazł się na liście głównej wniosków rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy listy:

Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego

Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego, które otrzymały minimum 60 pkt

Lista Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego, które uzyskały mniej niż 60 % punktów ogółem z możliwością złożenia odwołania od oceny Wniosku

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW:

Odwołanie o ponowną weryfikację Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 23.12.2016 r. do godz. 16:00. Odwołania będą przyjmowane w Biurze Projektu Nowa droga przy ul. Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie na wniosku „Odwołania od oceny merytorycznej biznesplanu”.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, lista podstawowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Rozpatrzenie odwołań od oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia odwołania. Ponowna ocena Wniosku będzie dokonywana przez członków KOW, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od oceny wniosków. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie poszerzona o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Podstawowa lista Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej wniosków.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu procedury odwołań „Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania” zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu (23.12.2016).

Czwartek, 15 grudnia 2016 r.

Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Planowany termin zakończenia obrad to 22.12.2016 r.

Środa, 14 grudnia 2016 r.

Zakończono nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Środa, 14 grudnia 2016 r.

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie 44 złożone wnioski otrzymały ocenę pozytywną.

Czwartek, 1 grudnia 2016 r.

Rozpoczęto przyjmowanie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Ocena formalna Wniosków będzie dokonywana na bieżąco od 1.12.2016 r. do dnia 14.12.2016 r. Planowane rozpoczęcie oceny merytorycznej to 15.12.2016 r.

Piątek, 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając zaprasza Uczestników projektu Nowa droga do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego będzie można składać w dniach od 01.12.2016 r. – 14.12.2016 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 16.00 w Biurze Projektu w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5.

Informujemy, że wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia o jakie ubiega się Uczestnik projektu.

Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego wraz z aktualnymi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu www.nowadroga.rze.pl w zakładce Dokumenty.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe i pomostowe:

 1. wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały),
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/odręcznie (czytelnym/drukowanym pismem) pismem maszynowym, w języku polskim,
 5. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu,
 6. oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie,
 7. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 8. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 9. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach.

Wymagania formalne biznes planu:

 1. jest zgodny z obowiązującym wzorem,
 2. został złożony w 2 egzemplarzach (w przypadku kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem),
 3. jest podpisany czytelnie przez osobę uprawnioną oraz parafowany na każdej stronie,
 4. ma ponumerowane strony,
 5. ma wypełnione wszystkie wymagane pola,
 6. nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),

W przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego należy załączyć zgodnie z „Regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia lub oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o wsparcie,
 2. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały).
 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały).
 4. Oświadczenie o:
  1. nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro
   lub
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
 5. Potwierdzenie udziału w podstawowych usługach szkoleniowo – doradczych.
 6. Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika Projektu.
 8. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza – jeżeli dotyczy.
 9. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeżeli dotyczy.
 10. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu

Czwartek, 17 listopada 2016 r.

Informujemy, że uległa zmianie lista osób zakwalifikowanych do Projektu. Na liście uwzględnione zostały osoby zakwalifikowane do Projektu z listy rezerwowej.

Ponadto rozpoczęło się wsparcie w formie doradztwa indywidualnego i szkoleń.

Lista uczestników zakwalifikowanych do Projektu Nowa Droga

Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.

Informujemy, że uległa zmianie lista osób zakwalifikowanych do Projektu. Na liście uwzględnione zostały osoby zakwalifikowane do Projektu z listy rezerwowej.

Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.

Informujemy, że od dnia 14.11.2016 rozpoczęła się realizacja Szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • W dniach od 14.11.2016 do 17.11.2016 i 21.11.2016 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy I Uczestników Projektu.

 • W dniach od 14.11.2016 do 17.11.2016 i 22.11.2016 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy II Uczestników Projektu.

 • W dniach 18.11.2016, 21.11.2016 i od 23.11.2016 do 25.11.2016 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy III Uczestników Projektu.

 • W dniach 18.11.2016 i od 22.11.2016 do 25.11.2016 realizowane będzie Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy IV Uczestników Projektu.

Tematyka Szkolenie obejmuje:

 • aspekty prawne, podatkowe i księgowe zakładania działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie środków finansowych i efektywne gospodarowanie nimi w celu zachowania bieżącej płynności firmy,
 • aspekty marketingowe przy zakładaniu firmy.

Czwartek, 3 listopada 2016 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Projekcie pn. „Nowa droga”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając.

Czwartek, 3 listopada 2016 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu w ramach pierwszej tury naboru. Poniżej zamieszczamy listę Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową Kandydatów raz listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z powodu nieosiągnięcia minimum 50 pkt.

Środa, 26 października 2016 r.

Informujemy, że zakończyła się ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowa Droga. Zostało złożonych 76 formularzy.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 72 Kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne.

Do oceny merytorycznej nie zakwalifikowało się 3 Kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych.

Z udziału w Projekcie zrezygnował 1 Kandydat.

Tabela z wynikami oceny formalnej Kandydatów

Poniedziałek, 17 października 2016 r.

Informujemy, że w dniu 14.10.2016 r. została zakończona rekrutacja do projektu Nowa Droga. Do projektu zgłosiło się 76 osób, w tym: 50 kobiet, 26 mężczyzn. Trwa ocena formalna.

Piątek, 30 września 2016 r.

Dnia 30 września 2016 r została podpisana umowa nr RPPK.07.03.00-18-0006/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu Nowa droga.

W związku z tym informujemy iż na stronie internetowej projektu zamieszczamy dokumenty zaktualizowane wyłącznie o numer Umowy.

Wtorek, 27 września 2016 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 27.09.2016 r. ruszyła rekrutacja do projektu Nowa Droga! Rekrutacja trwa w okresie 27.09.2016 – 14.10.2016 r.

Nie przegap szansy! Skorzystaj już dziś z dotacji na wymarzony biznes!

Poniedziałek, 26 września 2016 r.

W dniu 26.09.2016 r. Centrum Promocji Biznesu zamieściło zaktualizowany dokument Biznes Planu.

Wtorek, 13 września 2016 r.

W dniu 13.09.2016 r. Centrum Promocji Biznesu umieściło na stronie projektu Nowa droga www.nowadroga.rze.pl dokumenty rekrutacyjne dla zainteresowanych wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Formularze czytelnie wypełnione, w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD, pendrive) należy składać do Biura projektu w godz 8.00-16.00, ul Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie.

Wtorek, 6 września 2016 r.

Harmonogram naboru I tury Uczestników do projektu Nowa Droga

 • Wrzesień 2016 r.
  Rozpoczęcie procesu rekrutacji/składanie dokumentów przez Kandydatów w Biurze projektu

 • Październik 2016 r.
  Ocena formalna i merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej złożonej przez Kandydatów
  Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zakwalifikowanych Uczestników

 • Listopad 2016 r.
  Doradztwo indywidualne/ opracowanie Biznes planów

 • Grudzień 2016 r.
  Ocena Biznes planów/ wybór Biznes planów do dofinansowania.
  Wypłata dotacji na działalność gospodarczą/ Początek doradztwa biznesowego

 • Styczeń-Listopad 2017 r.
  Doradztwo biznesowe

Prosimy o składanie poprawnie, czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Biura projektu ul. Szarych Szeregów 5, Rzeszów).

Czwartek, 4 sierpnia 2016 r.

Wartość projektu wynosi 4 625 208,00 PLN w tym:
4 485 947,60 PLN kwoty dofinansowania

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Poniedziałek, 1 sierpnia 2016 r. - Nowy projekt

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. „Nowa droga”.